Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

週五, 07 十月 2016 21:16

2016大澳龍舟精英賽

2016大澳龍舟精英賽 廣東電視頻道
Guangdong TV coverage on Tai O Dragon Boat Race 2016
閱讀 1822 次數 最後修改於 週五, 28 十月 2016 09:58
登錄後才能發表評論
您目前位置:昔日新聞 2016大澳龍舟精英賽