Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

群龍匯聚慶佛誕赤柱龍舟邀請賽2018 -抽簽結果

群龍匯聚慶佛誕

赤柱龍舟邀請賽

2018龍舟邀請賽 

 

 

抽籤結果

 

 

比賽日期 5月20日

 

VIDEO : 2017 群龍匯聚慶佛誕—騰龍盃決賽

 

VIDEO SOURCE : 

YouTube - Yeung Wai

您目前位置:比賽 香港 群龍匯聚慶佛誕赤柱龍舟邀請賽2018 -抽簽結果