Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

2018 深水灣小龍競賽

Date比賽日期:14-10-2018

Venue比賽地點:深水灣泳灘 Deep Water Bay

Distance比賽路程:200m

比賽項目:公開組 / 混合組 / 社團組 / 慈善組 / 女子組 

                 銀行金融精英組 / 銀行金融混合組

                 Red Bull Dragon Roar公開組

                 Red Bull Dragon Roar混合組

您目前位置:比賽 香港 2018 深水灣小龍競賽