Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

香港女子龍舟的「先河隊」

 

郭金玉

 

今年50多歲的阿玉郭金玉),當年幸得所屬的龍舟會香港仔聯漁龍內的長輩支持,不理旁人的冷嘲熱諷、「覺得我怪」,抱着「點解男仔得,女仔唔得?」的信念在80年代組成當年少見的女子龍舟隊。

 

我哋當時好想推動女子龍舟。不論有幾多個,一齊玩。希望做到係一種運動,唔想只係男仔可以玩。」

 

全文 Source : HK01

 

您目前位置:昔日新聞 按標籤顯示項目: 郭金玉