Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

荃灣龍舟競渡 2020 TSUEN WAN DRAGON BOAT RACE

荃灣龍舟競渡 2020

Tsuen Wan Dragon Boat Race 2020

 

 
 

各位龍舟好友,荃灣龍舟競渡2020,將在6月14舉行

 

 

 

Picture: 大嶼山區少年警訊

Source: 荃灣龍舟競渡

 

 

您目前位置:比賽 香港 荃灣龍舟競渡 2020 TSUEN WAN DRAGON BOAT RACE