Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

2014 淺水灣小龍競賽

比賽日期: 2014年4月27日(星期日)
比賽時間: 上午八時至下午六時
比賽地點: 淺水灣泳灘觀音像對開海面
比賽項目: A. 公開組                  D. 慈善組
                     B. 男女子混合組      E. 女子組
                     C. 社團組
比賽路程: 全程約220公尺
報名費用: 慈善組 $2,300.00   其他組別 $1,700.00
 
報名或查詢確認可致電 9277-0898 與鄭志強先生聯絡 
主辦單位將會以電郵為主要聯絡方法;所有通訊請電郵至 Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它  
您目前位置:比賽 香港 2014 淺水灣小龍競賽