Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

愛龍一族 (DB Lovers) 小龍賽

DB Lovers龍舟賽由龍舟水上活動聯會與藍天體育會合辦,詳情如下:

1.     日    期:    2015年510日(星期日)

2.     時    間:     上午8:30至下午4:00

3.     地    點:     西貢海灣對出海面

4.    賽    程:     全長約三百米

5. 截止日期:2015年4月18日

您目前位置:比賽 香港 愛龍一族 (DB Lovers) 小龍賽