Dragon Boating - More than a sport, a Tradition

超越傳統,發揚龍舟運動

週一, 05 十月 2015 10:35

第17屆香港龍舟錦標賽成績

香港盃

第一名 香港消防處龍舟隊       02’03.282

第二名  維多利亞龍槳會         02’03.528

第三名  健兒體育會                02’04.042

第四名  龍捲風                       02’04.628

第五名  南鷹龍舟會(西區龍)   02’04.708

第六名  聯漁龍龍舟會            02’05.795

您目前位置:賽果 按標籤顯示項目: 聯漁龍龍舟會